2.1 De Ripa in Geneve (1148 – 1400)

Als we Galiffe (1829: 182) mogen geloven is er één geslacht De la Rive dat sinds de oudste tijden in Geneve woonde en in de streek land bezat. In de latere literatuur wordt de stelling niet bewezen of ontkracht en het ware interessant om de precieze lijn nog eens uit te zoeken.

Die oudste De la Rives staan niet als zodanig bekend, maar als ‘De Rippa’ of ‘De Ripa’ de algemeen aanvaarde Latijnse vorm. Het waren mensen die in Geneve woonden als ‘habitant’ (inwoner) of als ‘citoyen’ (burger): het tweede was een stapje hoger, gaf meer rechten en plichten. Men kon inwoner dan wel burger van Geneve zijn en land buiten de stad bezitten; de meeste De la Rive’s hebben waarschijnlijk tot die categorie behoord.

De eerste van die naam was een Mathieu de Ripa en zijn broer Pierre, genoemd in een stuk van bisschop Aimon de Saint Gervais, uit 1148 (Régeste 1866: 322). Pierre is een naam die nog vele malen zal voorkomen (in 1179 nog eens bv., een Pierre -mogelijk dezelfde- is dan ‘clerc’) net als de naam Girard, Giraud, (Gérold?, Jordan?) of Girardin. Een Gérold uit 1188 blijkt broer te zijn van Pierre de ‘clerc’, maar ook van een Laurent de la Rive. In 1191 worden ene Laurent en zijn broer Giraud vergezeld van hun broer Thomas genoemd als burgers (‘bourgeois’) van Geneve; in hetzelfde jaar worden Lambert, Jordan en Etienne de la Rive als getuigen in een andere zaak genoemd. We weten niet of dit dezelfde personen betreft; het is wel duidelijk dat tegen het eind van de twaalfde eeuw een familie De la Rive al goed bekend was in Geneve.

De eerste Girard wordt in 1264 genoemd in een testament van Anselme Villars. Girard zou in het huis La Tour in de parochie Saint-Germain wonen. Uit 1290 is een ‘Nicolas de St. Joire, dit De la Rive’ (de Rippa) bekend, zoon van Martin de la Rive die al Burgerrechten in Geneve had.

In 1358 testeert Amédée De la Rive uit Foncenex, een dorpje dat vlak in de buurt ligt van Gy, Jussy en Presinge waar we door de eeuwen heen veel van zijn naamgenoten zullen terugvinden. Later woonde in dat zelfde Foncenex, Mugnier De la Rive (de Rippa) die getrouwd was met Françoise in 1397. In 1404 wordt in dezelfde plaats melding gemaakt van Pierre De la Rive (de Rippa); waarschijnlijk is dit dezelfde Pierre die twintig jaar later als inwoner (niet: burger) van Geneve bepaalde leen- of pachtrechten erkent. Een andere inwoner van Geneve, tevens uit Foncenex is weer een Amédée getrouwd met een Guillemette Baud (Balli); ze bezitten kennelijk grond en een huis aan de Grote Weg (de ‘magna via’) aldaar.

In dezelfde tijd (1420) is Pancassel De la Rive (de Rippa) een lid van de parochie ‘La Madelaine’ in Geneve en getuigt bij de tekening van een overeenkomst (‘grand acte’) tussen de bisschop van Geneve en de burgers en inwoners van die stad. Hij moet dus belangrijk genoeg geweest zijn om als getuige te kunnen optreden en dan ook nog eens als zodanig genoemd te worden.

Wat kunnen we hieruit leren? Volgens Galiffe dient de conclusie te zijn dat het geslacht tot de oudste van Geneve behoort en dat latere personen van die naam hoogstwaarschijnlijk geparenteerd waren. Het is eigenaardig om te zien dat de meeste van deze De la Rive’s al vanaf de 12e eeuw in Geneve woonden en bepaalde De la Rive’s (vanaf het midden van de 14e eeuw) bezit hadden in de streek rond Jussy. Ik kom hier nog op terug, want de band tussen Geneve en Jussy is een speciale. Niet alleen voor de De la Rive’s, overigens.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.